« terug naar vorige pagina

Informatie verwijzers Tjongerschans

Bericht aan verwijzers:

Update Coronavirus en extra maatregelen 14-03-2020

 

Geachte verwijzers,

 

Vanuit Tjongerschans geven we u graag een laatste stand van zaken over onze voorbereidingen op de toestroom van patiënten met het coronavirus die zorg in het ziekenhuis nodig hebben.

Om te beginnen vragen wij nadrukkelijk aandacht voor het volgende. Wij doen nogmaals een dringend beroep op u om patiënten met een verdenking van een besmetting met het coronavirus alleen dan naar het ziekenhuis te verwijzen als zij dermate ernstige klachten hebben dat zij behandeling in het ziekenhuis nodig hebben (!). Vanaf heden is er op ons Spoedplein een aparte ingang en triageafdeling corona voor patiënten met een verdenking van een besmetting met het coronavirus. Dit staat duidelijk aangegeven op/bij het Spoedplein.

Het gebeurt nog steeds dat mensen met milde klachten zich eveneens presenteren bij het ziekenhuis, geregeld ook op advies van hun huisarts. Wij vragen u met klem deze patiënten erop te wijzen dat zij juist niet naar het ziekenhuis moeten gaan, maar dat zij naar huis dienen te gaan om zich aldaar aan de maatregelen te houden die breed door de GGD zijn gecommuniceerd.

Verder brengen wij u graag op de hoogte van de volgende zaken.

Wij hebben besloten electieve zorg af te schalen conform de landelijke en noordelijke lijn (vanuit het Regionaal Orgaan Acute Zorg Noord-Nederland, het ROAZ). Daarmee spelen we capaciteit vrij om de verwachte toestroom van coronapatiënten te kunnen opvangen. In het ziekenhuis maken we een afdeling leeg om plaats te bieden aan deze patiënten.

Dit betekent het volgende waarvan het goed is dat u daarvan als verwijzers eveneens op de hoogte bent:

  • patiënten van de vrij te spelen afdeling (2B) worden overgeplaatst naar een andere afdeling
  • ons afschalingsprogramma electieve zorg treedt in werking, waarbij alleen urgente operaties zoveel als mogelijk wel doorgaan (dit wordt bepaald door een coördinerend medisch specialist)
  • het cohorteren van corona-patiënten die niet IC-behoeftig zijn, gebeurt op de vrijgespeelde afdeling 2B (deze afdeling wordt ingericht als geïsoleerde corona-afdeling)
  • er komt een IC-cohort voor coronapatiënten met daarbij ook een omgekeerde isolatie (2 kamers) voor de overige patiënten (die niet corona-besmet zijn)
  • patiënten van/voor de CCU-afdeling gaan naar de verkoeverafdeling
  • op de afdelingen 1A en 1B komt een eigen indeling voor cohorten corona-patiënten; dit betreft één cohort voor kinderen en één cohort voor vrouwen die gaan/zijn bevallen

Dit is op maandag 16 maart a.s. gerealiseerd.

Een aanvullende maatregel, die losstaat van het cohortplan, maar die te maken heeft met het anticiperen op de huidige ontwikkelingen, is:

  • poliklinische consulten worden omgezet in belconsulten waar dit mogelijk is
  • alleen die (poli)patiënten komen voor hun afspraak naar het ziekenhuis van wie de klachten dermate dringend zijn en voor wie het voor de beoordeling daarvan nodig is dat de medisch specialist hen ziet (deze selectie wordt dit weekend gemaakt door de dienstdoend specialist van ieder specialisme)
  • alle andere poliklinische afspraken worden afgezegd

De patiënten voor wie iets verandert, krijgen hier persoonlijk bericht van (het ziekenhuis belt alle patiënten voor wie er iets verandert). Als patiënten geen bericht hebben ontvangen, gaat hun afspraak/operatie ‘gewoon’ door zoals deze gepland staat. Bij vragen van patiënten over hun afspraak of operatie kunt ook u hen dat antwoorden.

Het ziekenhuis wil zo weinig mogelijk ‘menselijk verkeer’ in huis hebben om onze zorgverleners te beschermen tegen het virus. Wij anticiperen op de situatie dat wij al onze zorgverleners nodig hebben. Iedere patiënt (en bezoeker) wordt bij de deur gevraagd of hij/zij op het coronavirus betrekking hebbende klachten heeft en aan de hand daarvan wordt bepaald of hij/zij naar binnen mag.

Deze met u gedeelde maatregelen betreffen slechts een deel van waar wij als ziekenhuis mee bezig zijn om de op ons af komende crisissituatie zo goed als mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Dagelijks komt het Outbreakmanagementteam (OMT) en het Crisisbeleidsteam (CBT) bijeen, waar nodig vaker en ook in het weekend. Behalve het per direct nemen van concrete maatregelen, kijken we ook verder vooruit en proberen we ons voor te bereiden op verschillende scenario’s.

Wij zullen u opnieuw berichten wanneer daartoe aanleiding is. Het ziekenhuis vraagt uw begrip voor de genomen besluiten en de gevolgen daarvan voor u en uw patiënten. Mochten er met betrekking tot deze situatie dringende vragen zijn die niet medisch zijn, stelt u die dan aan de accountmanager verwijzers. Op dit moment (inwerkperiode) combineren Jasper Verhoef en Trynke Hoekstra deze functie nog. U kunt hen mailen of bellen op de bekende mailadressen en telefoonnummers.

Tenslotte wensen wij u sterkte met de ook in uw praktijken ongetwijfeld opgetreden hectiek door het coronavirus. Dank voor uw inspanningen om ook op dit vlak in goede samenwerking met elkaar de situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

 

Met vriendelijke groet, namens CBT en OMT,

 

Jan Martin Wijnsma,

directeur/bestuurder